Survey

 

Danske IT-Advokater (DITA) har i en årrække gennemført en undersøgelse af IT-markedet og hvilke typer konflikter, der opstår mellem kunder og leverandører. Det er en undersøgelse af baggrunden for og tilgangen til it tvister samt tendenser i forhold til GDPR, nye teknologier og generelt anvendelsen af juridisk bistand til løsningen af it-tvister.

Hvert år udsender vi et spørgeskema, som vi opfordrer vores medlemmer til at invitere kunder, leverandører og samarbejdspartnere til at besvare.

Du kan se vores surveys herunder.

DITA SURVEY2023

Danske IT-Advokater har primo 2023 igen gennemført en undersøgelse med fokus på konflikter, der opstår mellem kunder og leverandører, når ydelsen er IT. Der er i årets undersøgelse også blevet spurgt ind til miljømæssige krav og kendskabet til grønne initiativer og kriterier.

Undersøgelsen er unik og belyser mange relevante problemstillinger relateret til IT konflikter. Da de fleste af spørgsmålene er gengangere fra de senere års survey, er det muligt at spore en udvikling i svarene. Bemærk at der ikke blev udarbejdet en survey i 2022.

Antallet og typerne af konflikter

Heldigvis er antallet af organisationer, der ikke har oplevet IT-konflikter, stigende - fra 63 % (2021) til 65 %. Blandt dem, som har oplevet konflikter, er det især drift af IT-aftaler (15 %), konsulentaftaler (12 %) samt softwarelicenser (11 %), der ender i uenighed.

Ser vi nærmere på typerne af konflikter, er det især omfanget/kvaliteten af leverancer, der danner grobund for splid. Hele 75 % angiver således dette som grund til en eller flere konflikter, mens det tilsvarende tal i 2021 var 52 %. Også prisen giver grobund for uenighed, idet 75 % angiver dette som grund, mens blot 58 % anførte dette som årsag i 2021. 

I den forbindelse udtaler Tue Goldschmieding fra Danske IT-Advokater følgende:

”Det forhold, at 35 % af virksomhederne oplever tvister med IT-leverandører, viser, at der stadig er et stort behov for bedre afstemning mellem kunder og leverandører inden for IT-branchen, og den gode IT-kontrakt spiller stadig en central rolle.”

Løsningerne af konflikterne

I forhold til løsningen af IT-konflikter er der en tendens til, at flere indgår forlig uden juridisk hjælp. 42 % har svaret på dette mod 33 % i 2021.

I 41 % af tilfældene blev resultatet at kontrakten ophævet før tid. I 2021 lå den andel på blot 24 %.

En anden højdespringer er antallet af virksomheder, der benyttede mediation eller mægling. 29 % angiver således dette som grund, mens tallet i 2021 var på blot 18 %.

Heldigvis er antallet af konflikter, der ender i en retssag, voldgift eller lignende, faldende, om end i et behersket omfang. I 2021-undersøgelsen angav 18 % af respondenterne dette som løsningsmodel, mens det i årets undersøgelse er angivet af 14 % af virksomhederne.

Men en ting er at finde en løsning på en konflikt. Nok så vigtigt er, i hvor høj grad virksomhederne efterfølgende er tilfredse med det overordnede resultatet i forbindelse med løsning af konflikten.

Tilfredshed med løsning af konflikten

Her er andelen af organisationer, som er meget utilfredse, steget en anelse fra 6 % til 8 %, mens de, der er noget utilfredse, er steget en del mere, nemlig fra 19 % til 27 %. Andelen af de mellemfornøjede, der har svaret hverken/eller, er 49 % og ligger dermed ca. på niveau med de foregående år.

I den modsatte ende er antallet af virksomheder, der er meget tilfredse, 14 %, hvilket er 2 % mindre end i 2021 og 6 % mindre end i 2020, hvor 20 % erklærede sig meget tilfredse med løsningen af konflikten.

Krystalkuglen

Hvis vi vender blikket mod krystalkuglen og stiller spørgsmålet om, hvilke emner organisationerne forventer vil fylde mere – eller mindre - i den digitale strategi, er det bemærkelsesværdigt, at cloud falder til 43 %, mens det tilbage i 2020 lå på hele 63 %.

Også udfordringer med GDPR er faldet – fra 27 % i 2021 til 18 % i 2023. Mere bemærkelsesværdigt er det, at AI og machine learning også er faldende fra 27 % i 2021 til blot 20 % i årets undersøgelse.

Til gengæld er det knap så overraskende, at antallet af virksomheder, som vil satse mere på IT-sikkerhed, er stigende i en tid med krig i Europa, hvor slagmarken til dels foregår i cyberspace. IT-sikkerhed er i øvrigt det emne, som suverænt scorer allerhøjest blandt alle emner, med en angivelse på hele 65 %

IT – og den grønne agenda

Som noget nyt spørger årets undersøgelse til, i hvor høj eller hvor ringe grad virksomheder stiller miljømæssige krav til leverandører af IT-ydelser. Et spørgsmål, der er særdeles relevant midt i en klimatid, da internettet alene er skyld i 3,7 % af den samlede C02-udledning. Også datacentre sluger store mængder energi, hvorfor det giver god mening for virksomheder, der har en grøn agenda, at gå deres leverandører på klingen.

Det er dog kun 8 % som svarer ”i meget høj grad” til spørgsmålet om, hvorvidt der stilles miljømæssige krav til deres IT-leverandører. 23 % svarer ”i høj grad”, mens flertallet ligger i midten og svarer ”hverken i høj eller lav grad”. Svarmulighederne ”i lav grad” og ”i meget lav grad” får begge tilslutning fra 16 % af respondenterne.

Manglende kendskab til GPP

For at sætte fokus på den grønne tilgang inden for IT-leverancer har digitaliseringsstyrelsen taget initiativ til ”Grønne datacentre”. Samtidig har EU lanceret Green Public Procurement (GPP), der fastsætter nogle kriterier vedr. datacentre, serverrum og cloudservices.

Imidlertid viser undersøgelsen, at hele 63 % af respondenterne ikke kender til ovennævnte initiativer/kriterier. Der ligger derfor en opgave i at udbrede kendskabet i bestræbelserne på at få den grønne agenda omsat til konkret handling. En opgave, som Danske IT-Advokaters certificerede medlemmer meget gerne bidrager til, og Tue Goldschmieding udtaler i den forbindelse følgende:

”Gennemførelsen af den grønne agenda i IT-branchen stiller krav til den gode IT-kontrakt og hvordan IT-kontrakten kan skabe en ramme for, hvordan kunder og leverandører kan arbejde sammen om at nå ambitiøse grønne mål.”

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udarbejdet af Norstat på baggrund af 300 respondenter. Data er indsamlet i perioden 23.01.23-17.02.23. Dels via telefoninterviews, dels via Norstas internetpanel. Respondenterne er alle beslutningstagere inden for IT, fra såvel det private som offentlige organisationer, med et IT-budget på min. 1 million kroner.

For yderligere informationer:

IT-advokat Tue Goldschmieding, Danske IT-Advokater: tlf. 24 28 68 75

IT-advokat Marlene Winther Plas, Danske IT-Advokater: tlf. 22 47 82 18 

keyboard_arrow_up