Bliv certificeret IT-advokat

Optagelse som certificeret medlem af Danske IT-Advokater forudsætter certificering som IT-advokat. Certificeringen kræver, at man lever op til en række krav. Kravene skal bl.a. dokumentere, at de certificerede har et højt fagligt niveau på det IT-retlige område kombineret med en solid erfaring.

Helt konkret skal man bl.a.:

  • Være advokat.
  • Kunne dokumentere at besidde stor viden inden for IT-jura og IT-branchen og vedligeholde sin uddannelse inden for IT-ret i passende omfang.
  • Beskæftige sig med IT-ret i væsentligt omfang, dvs. normalt således at gennemsnitligt mindst 500 debitérbare timer om året anvendes på IT-retlig rådgivning, og som udgangspunkt også med en vis bredde i den IT-retlige rådgivning, idet det normalt må kræves, at en ikke uvæsentlig del af de debitérbare timer skal være anvendt på juridisk bistand inden for IT-rettens kerneområde.
  • Have personlig integritet og arbejde efter en høj etisk standard.
  • Have en høj anseelse i markedet og blandt kollegaer.
  • Efterleve de til enhver tid gældende regler for advokater, herunder de advokatetiske regler, fastsat af Advokatsamfundet.

Du kan læse mere om kravene og om certificeringen herunder.

Hvis man ikke opfylder kravene til fuldt medlemskab kan man bliver associeret medlem af Danske IT-Advokater. Læs mere her

Vejledning

Du kan læse mere om kravene og om certificeringen her:

Certificeringen af håndteres af et yderst sagkyndigt udvalg. Formanden er professor, Henrik Udsen, Københavns Universitet.

Certificeringsudvalget behandler ansøgninger om certificering to gange om året. Ansøgningsfristen er hver den 1. april og 1. oktober med henblik på certificering med virkning fra den følgende 1. januar og 1. juli. 

Du udfylder dette ansøgningsskema.

Har du spørgsmål, kan du kontakte forening@danskeadvokater.dk

Ansøgninger behandles fortroligt. En certificering er gældende i to år, og skal den fortsætte, kræver deten ny ansøgning i slutningen af to års-perioden.

Indkomne ansøgninger behandles af certificeringsudvalget i overensstemmelse med udvalgets procedure – se forretningsordenen ovenfor – samt gældende databeskyttelseslovgivning. Udvalget skal som en del af behandlingen af en ansøgning foretage en individuel prøvelse og kan i den forbindelse kræve yderligere dokumentation for ansøgerens opfyldelse af certificeringskravene. Udvalget udtager derudover normalt et antal ansøgninger til en nærmere stikprøvekontrol.

Hvad koster det?

Kontingentet for et associeret medlemskab af Danske IT-Advokater er p.t. fastsat til 2.000 kr. ekskl. moms pr. kalenderår.

Kontingentet for et certificeret medlemskab af Danske IT-Advokater er p.t. fastsat til 8.200 kr. ekskl. moms pr. kalenderår.

Det er endvidere muligt at tegne et firmamedlemskab, såfremt minimum 4 certificerede medlemskaber tegnes i samme virksomhed. Såfremt der tegnes et firmamedlemskab, er antallet af associerede og certificerede medlemmer fra den pågældende virksomhed ubegrænset. Kontingentet for et firmamedlemskab af Danske IT-Advokater er p.t. fastsat til 32.800 kr. ekskl. moms pr. kalenderår.

keyboard_arrow_up