Persondata

Vi tager beskyttelse af persondata alvorligt se hvordan:

Danske IT-advokaters behandling af personoplysninger

Dataansvar
Danske IT-advokater tager beskyttelse af personoplysninger alvorligt.


Kontaktoplysninger
Vesterbrogade 32
1620 København V
Tel. 33 43 70 00
dlo@danskeadvokater.dk
CVR NR. 3097 4972

Danske IT-advokater er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig vedrørende dit medlemskab af foreningen og deltagelse i foreningens aktiviteter.

Indsamling og opbevaring af personoplysninger

Medlemmer, eksperter og ansøgere

Når du er certificeret IT-advokat eller juridisk ekspert, indsamler og opbevarer vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Tidspunkt for bestalling (måned/år)
 • Firma
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Erfaring med it-relateret arbejde
 • Efteruddannelse (dato og arrangør)
 • Oplysninger om orlov, fravær eller særlige omstændigheder, der er nødvendige for at vurdere en anmodning om dispensation fra kravene til at opnå certificering
 • Oplysning om tidsforbrug i IT-kontraktretlige sager
 • Oplysninger, som er nødvendige for at kunne efterkontrollere rigtigheden af oplysninger angivet i en ansøgning

Når du er certificeret IT-advokat eller juridisk ekspert vil dine kontaktoplysninger fremgå af
Danske IT-advokaters hjemmeside.

Når du er associeret medlem af Danske IT-advokater, indsamler og opbevarer vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Firma
 • E-mail
 • Telefonnummer

Når du tilmelder dig eller deltager i et arrangement afholdt af Danske IT-advokater, indsamler og opbevarer vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Firma
 • E-mail
 • Telefonnummer

Vi behandler som udgangspunkt kun de anførte almindelige personoplysninger som du selv har givet os.

Som certificeret IT-advokat, associeret medlem eller juridisk ekspert behandler vi de personoplysninger, som er nødvendige for dit medlemskab af foreningen, og med henblik på at opfylde foreningens formål, herunder at orientere dig om din eventuelle certificering og dit medlemskab, om foreningsretlige aktiviteter (generalforsamling mv.) samt faglige arrangementer og fagligt nyt inden for foreningens vedtægtsbestemte formål. Vi behandler som udgangspunkt personoplysningerne med hjemmel i databeskyttelsesforeningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Hvis du tilmelder dig eller deltager i et arrangement afholdt af Danske IT-advokater, bruger vi dine tilmeldingsoplysninger med henblik på at gennemføre kurset, herunder til at sende dig praktiske oplysninger om kurset, kursusmateriale, kursusbevis, evalueringsskema og faktura. Behandlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Ved ansøgninger behandler vi de personoplysninger, som du angiver i din ansøgning med henblik på at vurdere, om du kan bliver certificeret IT-advokat, associeret medlem eller juridisk ekspert. Vi behandler som udgangspunkt personoplysningerne med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f, da der er tale om oplysninger, som ansøgere selv har sendt til os med henblik på at opnå medlemskab/certificering.

Alle personoplysninger om medlemmer, juridiske eksperter og ansøgere behandles fortroligt.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Danske IT-advokater vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit medlemskab og din ansøgning om certificering og medlemskab.

Deltagelse i arrangementer

Ved tilmelding til arrangementer hos Danske IT-advokater behandler vi de personoplysninger som du angiver til brug for afholdelse af og kommunikation om arrangementet, herunder anvendes oplysninger om navn og organisation/firma til udarbejdelse af deltagerlister, som sendes til deltagere og oplægsholdere. Nærmere orientering herom findes i tilmeldingsbetingelserne, som skal godkendes i forbindelse med tilmelding til vores arrangementer.

Dit navn, firmanavn og titel vil fremgå af deltagerlisten, som sendes eller udleveres til deltagere og undervisere. Videregivelse af øvrige oplysninger sker kun med dit samtykke.

Vi behandler som udgangspunkt personoplysningerne med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Modtagere af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke uden samtykke dine oplysninger til andre dataansvarlige med henblik på disses anvendelse af dine oplysninger til egne formål, herunder markedsføring. De kontaktoplysninger, du som certificeret IT-advokat har valgt at give os ved indmeldelsen, gøres dog tilgængelige for offentligheden på foreningens hjemmeside via funktionen ”Find advokat”.

Deltager du i foreningens kurser og seminarer mv., der tæller med som obligatorisk efteruddannelse, videregiver vi oplysninger herom til Danske Advokater, med henblik på opbevaring af oplysningerne, så du senere kan dokumentere din kursusdeltagelse efter reglerne om obligatorisk efteruddannelse.

Danske IT-advokater videregiver alene dine oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at administrere medlemmer, ansøgere eller eksperter.

Vi overlader endvidere dine oplysninger til Danske Advokater, der efter skriftlig aftale foretager foreningsadministration på foreningens vegne. Der er indgået skriftlig databehandleraftale i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen om denne administration.

Overførsel af oplysninger til tredjelande

Vi overfører ikke dine oplysninger til dataansvarlige eller databehandlere i lande udenfor EU/EØS, uden at vi har sikret os, at der er et behørigt overførselsgrundlag efter databeskyttelsesforordningen.

Hvor stammer oplysningerne fra?

Medlemmer, juridiske eksperter, ansøgere og deltagere i arrangementer

De personoplysninger, som vi behandler om dig, stammer fra dig selv.

Hvor længe gemmes oplysningerne?
Oplysninger om dit medlemskab gemmes som udgangspunkt i 5 år efter din udmeldelse af foreningen af hensyn til bogføringslovens regler (kontingentmellemværende).

Oplysninger, som du afgiver i forbindelse med certificering, opbevares i den 2-årige periode, som certificeringen vedrører.

Oplysninger om ansøgere, der ikke opnår certificering, gemmes som udgangspunkt i 6 måneder.

Dine rettigheder som registreret:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret og pligt til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Spørgsmål:

Hvis du spørgsmål eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder kan du rette henvendelse til:

Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V
Tel. 33 43 70 00
dlo@danskeadvokater.dk

keyboard_arrow_up