DITA Specialepris og specialebank

Se vinderne af specialpris 2023 her

Se vinderne af specialpris 2022 her

Se vinderne af specialepris efterår 2021 her

Se vinderne af specialepris forår 2021 her

Se vinderne af specialepris 2020 her

Nu har du som jurastuderende (cand. jur. eller cand. merc. jur.) muligheden for både at søge inspiration til specialeemner inden for IT-retten og samtidig også opnå en pris for dit speciale.

DITA ønsker med specialebanken at give forslag til specialeemner til studerende om aktuelle emner, som praktiserende DITA-medlemmer ikke får behandlet i dybden. DITA vil samtidig også gerne med indstiftelsen af DITA Specialepris anerkende og belønne studerende, der har skrevet særligt gode og praktisk relevante specialer.

Specialebanken

Specialebanken fungerer på den måde, at DITA-medlemmer kan lægge ideer til emner inden for IT-retten på DITAs hjemmeside.

De ideer, der meldes ind, bør indeholde følgende:

 • Kort overskrift på emnet
 • Kort redegørelse for problemstillingen
 • Hvorfor problemstillingen er aktuel og relevant at få belyst i dybden
 • Evt. mere detaljerede redegørelse for hvad der kan inddrages under specialeemnet

DITA-medlemmer med ideer til specialeemner kan rette henvendelse til Danielle Løw, som vil sørge for at lægge ideen på hjemmesiden.

Listen over specialeemner kan ses her 

 • I hvilket omfang kan en databehandler og en dataansvarlig aftale ansvarsbegrænsninger i forhold til ansvar undergivet GDPR
 • I hvilket omfang tillader retspraksis dækning af indirekte tab under IT-kontrakter
 • I hvilket omfang kan der gives ophavsretsbeskyttelse til software genereret af robotter (dvs. frembringelser skabt af algoritmer eller neurale netværk)
 • I hvilket omfang kan der ydes beskyttelse til datasæt, som bruges i forbindelse med maskinlæring
 • Indirekte tab i dansk ret og IT-kontrakter
 • Typeforudsætninger ved køb af IT-systemer
 • Misligholdelse af compliance- og sikkerhedskrav - herunder spørgsmålet om årsagssammenhæng ved erstatningskrav
 • OHL § 59 i lyset af forskellige softwareudviklingsmodeller
 • Indholdet af den loyale oplysningspligt ved IT-ydelser

DITA Specialepris

DITA Specialepris er uafhængig af specialebanken, og der kan således uddeles priser til specialer inden for IT-rettens område, uanset om de vedrører emneforslag oprettet i specialebanken.

Prisen uddeles en gang på et kalenderår til 1-2 specialer (og i alt maksimalt tre). 

Specialeprisen er på 20.000 kr., og specialet offentliggøres på DITA's hjemmeside, lige som prismodtageren får mulighed for at holde et indlæg om specialet på et af DITA's medlemsarrangementer.

Fristen for indgivelse af specialer til bedømmelse er 1. november.

Alle godkendte specialer med karakteren 12, som omhandler en IT-retlig problemstilling kan indsendes til DITA. Specialet skal være godkendt inden for de sidste 12 måneder før fristen i den pågældende uddelingstermin.

Med IT-retlige problemstillinger menes problemstillinger, der hører inden for DITA's interesseområde: informationsteknologi og digitalisering med forkus på IT-kontraktret og relaterede tvister.

Hvis du ønsker at komme i betragtning til DITA specialepris, bedes du venligst indsende specialet til Danielle Løw pr. email og gøre følgende:

 • Angive emnet for specialet
 • Vedlægge et "summary" af specialet, der kan bruges til hjemmesiden og et nyhedsbrev, hvis specialet prisbelønnes
 • Vedlægge dokumentation for karakter for specialet

De indsendte specialer vurderes af et nomineringsudvalg på 2-3 personer bestående af personer fra DITA's bestyrelse, der indstiller specialer til uddeling af pris til DITA's bestyrelse.

Nomineringsudvalget afgiver indstilling ud fra følgende vurderingskriterier:

 • Aktualitet/nyhedsværdi
 • kvalitet
 • praktisk relevans
 • grundighed
 • perspektivering og
 • overblik

Hvis den studerende er ansat i en advokatvirksomhed/virksomhed, der har et medlem i nomineringsudvalget eller bestyrelsen, skal det pågældende medlem ikke deltage i indstilling eller beslutning.

Bestyrelsen træffer beslutning om uddeling af pris efter indstilling fra nomineringsudvalget inden 1. december. 

Prisbelønnede specialer lægges på DITA's hjemmeside og gøres dermed offentligt tilgængeligt. Ligeledes vil uddeling blive annonceret i et nyhedsbrev til DITA's medlemmer.

DITA kan bede prismodtageren om at holde indlæg på et DITA-arrangement om specialet. DITA betaler for transport til det arrangement, hvor den pågældende eventuelt inviteres til at præsentere specialet. 

Hvis du har nogen spørgsmål, kan du kontakte juridisk konsulent Danielle Løw på tlf. 33 43 70 06 eller dlo@danskeadvokater.dk

keyboard_arrow_up