VEDTÆGTER

Vedtægter for foreningen Danske IT-Advokater:

§ 1. FORMÅL

Foreningens formål er at udbrede kendskabet i IT-branchen og blandt aktører relateret til IT-branchen til danske advokater med speciale indenfor IT-ret og disse advokaters rådgivningsydelser, at virke for en styrkelse af disse advokaters position, at fungere som fagligt forum for foreningens certificerede medlemmer og associerede medlemmer, herunder ved afholdelse af (efter)uddannelsesaktiviteter inden for IT-ret og dertil relaterede emner, og at lette markedets adgang til kompetent IT-retlig rådgivning, idet der ved IT-retlig rådgivning her forstås juridisk bistand vedrørende informationsteknologi og digitalisering.

§ 2. CERTIFICEREDE MEDLEMMER OG ASSOCIEREDE MEDLEMMER

A. Certificerede medlemmer

Som certificerede medlemmer kan optages advokater, der udøver advokatvirksomhed, samt ansatte advokater, der primært virker in-house. Advokaten skal kunne dokumentere at besidde stor viden indenfor IT-jura og IT-branchen, beskæftige sig med IT-ret i væsentligt omfang (normalt gennemsnitligt mindst 500 debitérbare timer om året anvendt på IT-retlig rådgivning; og som udgangspunkt også med en vis bredde i den IT-retlige rådgivning, idet det normalt må kræves, at en ikke uvæsentlig del af de debitérbare timer skal være anvendt på juridisk bistand inden for IT-rettens kerneområde), have personlig integritet og arbejde efter en høj etisk standard, have en høj anseelse i markedet og blandt kollegaer, vedligeholde sin uddannelse indenfor IT-ret i passende omfang (f.eks. ved at ½ af den af Advokatsamfundet fastsatte uddannelsespligt opfyldes inden for IT-ret), overholde foreningens kodeks om god IT-retlig rådgivning og efterleve de til enhver tid gældende regler for advokater, herunder de advokatetiske regler, fastsat af Advokatsamfundet.

Bestyrelsen kan indenfor ovenstående rammer fastsætte mere detaljerede krav til optagelse som certificeret medlem i foreningen, herunder til dokumentation for opfyldelsen af ovenstående optagelseskrav. Krav til dokumentation kan bl.a. bestå af pligt til fremlæggelse af tro- og love-erklæringer, beskrivelse af sags- og klientporteføljer, herunder for så vidt angår den ansøgendes konkrete arbejdsområder, og fremlæggelse af tilladelser fra klienter eller kolleger til, at certificeringsudvalget kan kontakte og udspørge disse.

Optagelse som certificeret medlem i foreningen forudsætter certificering af foreningens certificeringsudvalg i henhold til vedtægternes § 5. En certificering skal fornys mindst hvert andet år.

B. Associerede medlemmer

Som associerede medlemmer kan optages personer, der er uddannet cand.jur. / cand.merc.(jur.) og har interesse for IT-ret. Hvis personen ikke arbejder i en advokatvirksomhed som ansat og/eller (med)ejer, men er ansat i eller (med)ejer af en anden type virksomhed, er det yderligere en betingelse, at personen i sit virke som selvstændig eller ansat primært virker in-house.

Bestyrelsen kan indenfor ovenstående rammer fastsætte mere detaljerede krav til optagelse som associeret medlem i foreningen, herunder til dokumentation for opfyldelsen af ovenstående optagelseskrav.

Et associeret medlem, der ikke er advokat, må ikke i skrift eller tale omtale sit associerede medlemskab af foreningen på en måde, som er egnet til at give indtryk af, at vedkommende er advokat. Bestyrelsen kan fastsætte mere detaljerede krav til, hvordan det associerede medlemskab kan benævnes.

C. Regler, der gælder i relation til både certificerede medlemmer og associerede medlemmer

For såvel certificerede medlemmer som associerede medlemmer gælder, at optagelse i og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til Danske Advokater.

Udmeldelse skal ske skriftligt. Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og med mindst en måneds varsel.

Bestyrelsen kan ekskludere et certificeret medlem eller et associeret medlem, når der efter 14 kalenderdage efter første betalingskravs afsendelse fortsat foreligger kontingentrestance.

Et certificeret medlem eller associeret medlem, der ikke opfylder betingelserne for medlemskab, kan ekskluderes i medfør af § 3.

§ 3. EKSKLUSION VED MANGLENDE OPFYLDELSE AF BETINGELSER MV.

Et certificeret medlem, som ikke opfylder betingelserne for certificeret medlemskab (jf. § 2, afsnit A), eller som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne (eller regler fastsat i medfør af vedtægterne), lovgivningen i øvrigt eller de til enhver tid gældende regler for advokater, kan efter en beslutning i certificeringsudvalget, jf. § 5, ekskluderes af foreningen.

Et associeret medlem, som ikke opfylder betingelserne for associeret medlemskab (jf. § 2, afsnit B), eller som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne (eller regler fastsat i medfør af vedtægterne), lovgivningen i øvrigt eller de til enhver tid gældende regler, som måtte gælde for det erhverv, vedkommende bestrider, kan ved beslutning truffet af foreningens bestyrelse ekskluderes af foreningen.

§ 4. ADMINISTRATION, HJEMSTED OG TEGNING

Foreningens administration varetages af Danske Advokater, medmindre bestyrelsen vedtager andet. Bestyrelsen kan beslutte, at forskellige aktiviteter skal tilrettelægges med bistand fra Danske Advokater.

Foreningen har indtil videre hjemsted hos Danske Advokater i København. Bestyrelsen kan med kvalificeret flertal på 2/3 eller mere af alle stemmer beslutte, at foreningen skal have hjemsted hos et af foreningens certificerede medlemmer eller et andet efter bestyrelsens opfattelse passende sted i Danmark.

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 5. CERTIFICERINGSUDVALG OG KLAGE

Certificeringsudvalget består så vidt muligt af en professor med speciale indenfor IT-ret eller tilgrænsende områder (eller eventuelt en dommer eller anden person med tilsvarende kompetencer) (formand), bestyrelsens formand samt yderligere et bestyrelsesmedlem fra foreningen. Bestyrelsen drager omsorg for besættelse af posterne i certificeringsudvalget. Et medlem af certificeringsudvalget må ikke deltage i udvalgets behandling af forhold vedrørende dette medlem, herunder om fornyelse af medlemmets certificering.

Certificeringsudvalgets opgave er at tage stilling til optagelse af certificerede medlemmer i foreningen, fornyelse af certificeret medlemskab i foreningen og eksklusion af foreningen. Grundlaget for udvalgets beslutninger er disse vedtægters §§ 2 (afsnit A) og 3 samt sådanne mere detaljerede krav, som bestyrelsen måtte have fastsat i medfør af disse vedtægters § 2, afsnit A. Udvalget kan træffe beslutninger af egen drift.

Certificeringsudvalget tager stilling til certificering af nye medlemmer og fornyelse af eksisterende certificerede medlemmers certificering efter disses ansøgning derom to gange årligt henholdsvis senest den 1. juni med virkning fra og med 2. halvår af det pågældende foreningsår og senest den 1. december med virkning fra og med det efterfølgende foreningsår. Ansøgninger skal indsendes til Danske Advokater henholdsvis senest den 1. april og 1. oktober.

Certificeringsudvalget træder i øvrigt sammen efter behov.

Udvalget træffer i en forretningsorden bestemmelse om retningslinjerne for udøvelsen af sit hverv. Udvalget er kun beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Udvalget træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan fastsætte et honorar til certificeringsudvalgets medlemmer. Honoraret fastsættes under hensyntagen til hvervets art og arbejdets omfang.
Udvalget fører en opdateret liste over foreningens certificerede medlemmer og hvornår de certificerede medlemmers certificering senest skal fornys.

Bestrider et (potentielt) certificeret medlem en beslutning i certificeringsudvalget, kan vedkommende appellere beslutningen til behandling i foreningens samlede bestyrelse. Hvis et certificeret medlem indbringer en eksklusionsbeslutning for bestyrelsen inden 14 dage efter eksklusionsmeddelelsens afgivelse ved at indsende begæring om appelbehandling i bestyrelsen til Danske Advokater, har appellen opsættende virkning.

§ 6. BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 5-15 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt foreningens certificerede medlemmer og associerede medlemmer, dog således at højst en tredjedel af de personer, der vælges til bestyrelsen, må være associerede medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og eventuelt næstformand. Formanden, samt en eventuel næstformand, skal være en af foreningens certificerede medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

§ 7. GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen indkalder foreningens certificerede medlemmer og associerede medlemmer til en generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. juni.
Generalforsamlingen indkaldes elektronisk eller ved almindeligt brev til de certificerede medlemmer og de associerede medlemmer på den til sekretariatet anmeldte adresse. Indkaldelsen skal ske mindst 3 uger før generalforsamlingen. Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab og budget.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af revisor.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

På generalforsamlingen vil der i øvrigt ske nyvalg til bestyrelsen. Valg sker for 2 år ad gangen, således at halvdelen af de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hver andet år. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem, der har fungeret i 6 år, kan ikke vælges på ny, førend der er forløbet 1 år efter fratræden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til Danske Advokater mindst 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til de certificerede medlemmer og de associerede medlemmer senest 1 uge før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

Foreningens associerede medlemmer har på generalforsamlingen samme rettigheder som foreningens certificerede medlemmer. Dog har kun foreningens certificerede medlemmer stemmeret ved behandling af forslag om ændring af vedtægterne og forslag om beslutning om foreningens opløsning.

§ 8. BESLUTNINGER

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger, herunder ændring af vedtægterne og beslutning om foreningens opløsning, ved simpel stemmeflerhed.

§ 9. KONTINGENT

Kontingentsatserne for certificerede medlemmer hhv. associerede medlemmer fastsættes for et kalenderår ad gangen af bestyrelsen.

§ 10. HÆFTELSE

For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.

§ 11. KOMMUNIKATION

Al kommunikation skal så vidt muligt foregå elektronisk.

§ 12. REGNSKAB OG REVISION

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet udsendes til de certificerede medlemmer og de associerede medlemmer i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. Foreningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 13. OPHØR

Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål efter Danske Advokaters nærmere bestemmelse.

§ 14. IKRAFTTRÆDELSE

Vedtægterne træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamling den 28. maj 2019. For at undgå tvivl bemærkes, at i det omfang der ved de ændringer af vedtægternes § 2, der derved er vedtaget, indgår skærpelser af betingelserne for optagelse som certificeret medlem af foreningen, skal disse skærpelser ikke finde anvendelse i relation til certificeringer, der i henhold til § 5 er foretaget før disse vedtægtsændringer. Der vil således ikke før tidspunktet for fornyelsen af sådanne certificeringer kunne ske eksklusion af et certificeret medlem pga. medlemmets manglende opfyldelse af sådanne skærpede optagelseskrav. Endvidere bemærkes for god ordens skyld, at de ansøgninger om certificering af nye medlemmer og fornyelse af eksisterende certificerede medlemmers certificering, som på tidspunktet for vedtagelsen den 28. maj 2019 af vedtægtsændringerne måtte være under behandling, uanset vedtægtsændringerne skal færdigbehandles i henhold til reglerne i de hidtidige vedtægter, herunder af det certificeringsudvalg som er udpeget i henhold til de hidtidige vedtægter.

 

keyboard_arrow_up