Kontrakter og publikationer

Mangelfulde kontrakter er ofte årsag til IT-retlige tvister eller konflikter. Derfor er der fra offentligt hold udarbejdet en serie standardkontrakter for at sikre både kunder og leverandører i offentlige IT-samarbejder. K01 er standardkontrakt for kortvarige IT-projekter, K02 for længevarende IT-projekter og K03 for agile IT-projekter.

Kontrakterne samt Danske IT-Advokaters høringssvar og kommentarer findes nedenfor.

Standardaftale for IT-drift til mindre og mellemstore virksomheder

IT-Branchen, DANSK IT og Danske IT-Advokater har udarbejdet den første danske standardaftale for it-drift til private virksomheder.

Aftalen giver kunder og leverandører et fælles afsæt for, hvad en it-driftsaftale skal regulere og gør det hermed mindre ressourcekrævende at indgå it-driftsaftaler, ligesom risikoen for konflikter reduceres.Og hvad sker der egentlig, hvis der er juridiske risici i et IT-projekt, som kunden eller leverandøren ikke har identificeret og vurderet? Eller hvis én af parterne ikke kan levere det forventede – eller slet ikke har forudsætningerne for det?

Vejledning om licensstyring og licensaudit

Danske IT-advokater har i samarbejde med Dansk IT udarbejdet en praktisk vejledning om licensstyring og licensaudits i de relevante faser (i forbindelse med anskaffelsen, under løbende drift, hvis der outsources, under en audit og når softwareproduktet udfases). Vejledningen er udarbejdet af license managers fra bl.a. Statens IT og medlemmer af Danske IT-advokater og indeholder praktiske råd og erfaringer om bl.a. SAM (software asset management), anvendelse af Software Vendor Terms og forholdsregler i forbindelse med licensaudits. Vejledningen henvender sig både til CIO’s, license managers og andre praktikere på kundesiden samt til advokater, der beskæftiger sig med licensrådgivning og licensaudits. Vejledningen findes her:

Cloud computing

Cloud computing er for alvor kommet på dagsordenen hos de fleste virksomheder og it-leverandører i Danmark og i udlandet. Mange har dog stadig betænkelighe­der ved cloud computing og har vanskeligt ved at overskue konsekvenserne ved at anvende løsninger baseret på cloud computing i deres virksomhed og Dansk IT udgiver nu i samarbejde med Danske IT-advokater 2. udgave af vejledning om Cloud computing kontrakter.

Vejledningen indeholder en række gode råd og anbefalinger og retter sig først og fremmest til dem, som skal indgå og bruge kontrak­ter vedrørende cloudløsninger, og er skrevet ud fra et ønske om, at den skal kunne læses og bruges af både jurister og ikke-jurister.

Vejledningen blev første gang publiceret i september 2014, og denne anden udgave indeholder en række opdateringer, herunder i forhold til ændringer i bogførings­loven og inden for persondataretten. Endvidere er vejledningen udbygget med et afsnit om kontraktstyring og uddybning af afsnittet om sikkerhed.

K03

K02

Oversættelsen af K01 (hovedkontrakten) fra dansk til engelsk er  udarbejdet af Videnskabsministeriet. Ministeriet har tilstræbt, at den  engelske version af K01 vil få samme retsvirkninger som den danske  version, såfremt kontraktteksten forelægges en dansk voldgiftsret til  fortolkning.

Ministeriet kan dog ikke over for brugere af den engelske version  påtage sig at indestå for eventuelle fejl eller sproglige variationer  mellem den engelske og den danske kontrakttekst. Såfremt brugere måtte  blive opmærksomme på fejl eller lignende, der kan have betydning for  fortolkningen af den engelske tekst i overensstemmelse med den danske  tekst, vil ministeriet derfor meget gerne høre derom. Se i øvrigt www.oio.dk, hvor Videnskabsministeriet også redegør nærmere for tilblivelsen af K01.

Tilsvarende kan Danske IT-Advokater, som har forestået oversættelsen  af modelbilagene fra dansk til engelsk, ikke indestå for, at  oversættelsen er uden fejl. Danske IT-Advokater kan således ikke gøres  ansvarlige for eventuelle oversættelsesfejl, men konstateres der sådanne, bedes orientering derom venligst fremsendt til foreningen på it@advokatnet.dk

keyboard_arrow_up