Vedtægter

Vedtægter for foreningen Danske IT-Advokater:

§ 1. Formål

Foreningens formål er at udbrede kendskabet i IT-branchen til danske advokater med speciale indenfor IT-ret og disse advokaters rådgivningsydelser, at virke for en styrkelse af disse advokaters position indenfor IT-branchen, og at lette markedets adgang til kompetent IT-retlig rådgivning, idet der ved IT-retlig rådgivning her forstås juridisk rådgivning om informationsteknologi, herunder navnlig om IT-relaterede aftaler, om telekommunikation, om den immaterialretlige beskyttelse af IT, om IT-anskaffelser og -drift, om persondatabeskyttelse, om domænenavne samt om markedsføring og handel på internettet.

§ 2. Medlemmer

Som medlemmer kan optages advokater, der udøver advokatvirksomhed, samt ansatte advokater, der primært virker in-house. Advokaten skal have haft bestalling i mere end to år, kunne dokumentere at besidde stor viden indenfor IT-jura og IT-branchen, beskæftige sig med IT-ret i væsentligt omfang (normalt gennemsnitligt mindst 500 debitérbare timer om året), have personlig integritet og arbejde efter en høj etisk standard, have en høj anseelse i markedet og blandt kollegaer, vedligeholde sin uddannelse indenfor IT-ret i passende omfang (f.eks. ved at ½ af den af Advokatsamfundet fastsatte uddannelsespligt opfyldes inden for IT-ret), overholde foreningens kodeks om god IT-retlig rådgivning og efterleve de til enhver tid gældende regler for advokater, herunder de advokatetiske regler, fastsat af Advokatsamfundet.

Bestyrelsen kan indenfor ovenstående rammer fastsætte mere detaljerede krav til optagelse i foreningen, herunder til dokumentation for opfyldelsen af ovenstående optagelseskrav. Krav til dokumentation kan bl.a. bestå af pligt til fremlæggelse af tro- og love-erklæringer, beskrivelse af sags- og klientporteføljer, herunder for så vidt angår den ansøgendes konkrete arbejdsområder, og fremlæggelse af tilladelser fra klienter eller kolleger til, at certificeringsudvalget kan kontakte og udspørge disse.

Optagelse som medlem i foreningen forudsætter certificering af foreningens certificeringsudvalg i henhold til vedtægternes § 5. En certificering skal fornys mindst hvert andet år.

Optagelse i og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til Danske Advokater.

Udmeldelse skal ske skriftligt. Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar og med mindst en måneds varsel.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når der efter 14 kalenderdage efter første betalingskravs afsendelse fortsat foreligger kontingentrestance. Et medlem, der ikke opfylder betingelserne for medlemskab, kan ekskluderes i medfør af § 3, jfr. § 5.

§ 3. Forudsætninger og forpligtelser

Det forudsættes, at medlemmerne deltager aktivt i foreningen.
Et medlem, som ikke opfylder betingelserne for medlemskab, eller som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne, lovgivningen i øvrigt eller de til enhver tid gældende regler for advokater, kan efter en beslutning i certificeringsudvalget ekskluderes af foreningen.

§ 4. Administration, hjemsted og tegning

Foreningens administration varetages af Danske Advokater, medmindre bestyrelsen vedtager andet. Bestyrelsen kan beslutte, at forskellige aktiviteter skal tilrettelægges med bistand fra Danske Advokater.

Foreningen har indtil videre hjemsted hos Danske Advokater i København. Bestyrelsen kan med kvalificeret flertal på 2/3 eller mere af alle stemmer beslutte, at foreningen skal have hjemsted hos et af foreningens medlemmer eller et andet efter bestyrelsens opfattelse passende sted i Danmark.

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 5. Certificeringsudvalg og klage

Certificeringsudvalget består så vidt muligt af en professor med speciale indenfor IT-ret eller tilgrænsende områder (formand), bestyrelsens formand, et bestyrelsesmedlem fra foreningen, en repræsentant for Danske Advokater, en repræsentant for IT Branchen, en repræsentant for Dansk IT og en repræsentant for Foreningen for Distance- og Internethandel (FDIH). Foreningerne og organisationerne udpeger selv deres repræsentanter efter opfordring fra foreningens bestyrelse. Bestyrelsen drager omsorg for besættelse af de øvrige poster i certificeringsudvalget. Et medlem af certificeringsudvalget må ikke deltage i udvalgets behandling af forhold vedrørende dette medlem, herunder om fornyelse af medlemmets certificering.

Certificeringsudvalgets opgave er at tage stilling til optagelse af medlemmer i foreningen, fornyelse af medlemskab i foreningen og eksklusion af foreningen. Grundlaget for udvalgets beslutninger er disse vedtægters §§ 2 og 3 samt sådanne mere detaljerede krav, som bestyrelsen måtte have fastsat i medfør af disse vedtægters § 2. Udvalget kan træffe beslutninger af egen drift.

Certificeringsudvalget tager stilling til certificering af nye medlemmer og fornyelse af eksisterende medlemmers certificering efter disses ansøgning derom to gange årligt henholdsvis senest den 1. juni med virkning fra og med 2. halvår af det pågældende foreningsår og senest den 1. december med virkning fra og med det efterfølgende foreningsår. Ansøgninger skal indsendes til Danske Advokater henholdsvis senest den 1. april og 1. oktober.

Certificeringsudvalget træder i øvrigt sammen efter behov.

Udvalget træffer i en forretningsorden bestemmelse om retningslinjerne for udøvelsen af sit hverv. Udvalget er kun beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Udvalget træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan fastsætte et honorar til certificeringsudvalgets medlemmer. Honoraret fastsættes under hensyntagen til hvervets art og arbejdets omfang.
Udvalget fører en opdateret liste over foreningens medlemmer og hvornår medlemmernes certificering senest skal fornys.

Bestrider et (potentielt) medlem en beslutning i certificeringsudvalget, afgøres rigtigheden heraf ved voldgift. Begæring om voldgift samt en beskrivelse af de faktiske forhold og de anbringender, som klagen støttes på, indsendes af medlemmet til Danske Advokater. Voldgiftsretten sammensættes af en advokat udpeget af bestyrelsen, en advokat udpeget af klageren og en opmand udpeget af formanden for Den danske Dommerforening. Opmanden skal være byretsdommer. Voldgiftsbehandlingen er fortrolig og skal fremmes til kendelse hurtigst muligt, typisk ikke mere end 2 måneder efter begæringens indsendelse. Hvis et medlem indbringer en eksklusionsbeslutning for voldgiftsretten inden 14 dage efter eksklusionsmeddelelsens afgivelse ved at indsende begæring om voldgift til Danske Advokater, har klagen opsættende virkning.

§ 6. Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af 5-15 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og eventuelt næstformand.

§ 7. Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til en generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. juni.
Generalforsamlingen indkaldes elektronisk eller ved almindeligt brev til medlemmerne på den til sekretariatet anmeldte adresse. Indkaldelsen skal ske mindst 3 uger før generalforsamlingen. Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab og budget.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  5. Valg af revisor.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

På generalforsamlingen vil der i øvrigt ske nyvalg til bestyrelsen. Valg sker for 2 år ad gangen, således at halvdelen af de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hver andet år. Genvalg kan finde sted. Et medlem, der har fungeret i 6 år, kan ikke vælges på ny, førend der er forløbet 1 år efter fratræden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til Danske Advokater mindst 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt der indkommer forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse tillige med revideret dagsorden til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Beslutninger

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger, herunder ændring af vedtægterne og beslutning om foreningens opløsning, ved simpel stemmeflerhed.

§ 9. Kontingent

Kontingentet fastsættes for et kalenderår ad gangen af bestyrelsen.

§ 10. Hæftelse 

For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.

§ 11. Kommunikation 

Al kommunikation skal så vidt muligt foregå elektronisk.

§ 12. Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen. Foreningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

§ 13. Ophør

Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål efter Danske Advokaters nærmere bestemmelse.

§ 14. Ikrafttrædelse

Vedtægterne træder i kraft fra vedtagelsen på generalforsamling den 20. maj 2015.

 

keyboard_arrow_up